Generalforsamling i Morsø Cykelklub

Torsdag d. 31. januar 2019

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Gunnar Væver – valgt med applaus.

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt via mail d. 5/1-2019. Det bemærkes at der i indkaldelsen står at Bjarne Smedegaard genopstiller. Det er ikke korrekt. Han genopstiller ikke.

2. Formandes beretning

Per afholdt sin beretning.

Dirigenten konkluderede, at det var en kort og fin beretning, som generalforsamlingen godkendte.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Torben præsenterede et flot regnskab med et positivt resultat på kr. 113.803.

Det bemærkedes undervejs at:

  • DCU XCO løbet i alt gav overskud på ca. 11.000,- hvilket er flot og ikke forventet. Skyldes også et tilskud fra Morsø Kommune på kr. 25.000
  • Mors Rundt landevejsløbet gav et overskud på 37.000 hvilket jo er endnu flottere. Der var næsten 500 deltagere.
  • Gammelt tøj er sendt til genbrug og afskrevet med ca. 43.000,- i regnskabet. Vi forsøger generelt at minimere lageret af tøj. Medlemmerne bestiller selv tøj via webshop. Vi har kun et mindre lager til nye medlemmer.

4. Årets MCK

Kandidater foreslået af medlemmerne: Mikael Aakmann, Bjarne Smedegaard, John Christensen.

Per Mikkelsen læste motivationerne op.

Efter afsteming blev John Christensen valgt som Årets MCK 2019. Tillykke.

5. Forslag til vedtagelse

Bestyrelsen forslår, at vedtægterne justeres, så de er i overensstemmelse med virkeligeheden vedrørende antallet af bestyrelsesposter, der er på valg i lige/ulige år.

De senere år har der været 3 medlemmer på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. I vedtægterne står der, at der skal være 2 på valg i lige år i 3 på valg i ulige år. Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsen forslag således, at der fremover er 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år.

6. Fastsættelse af kontigent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt.

7. Valg af bestyrelse

René Søndergaard (ny) og Mikael Aakmann (genvalg) er foreslået. Valgt med applaus. Velkommen til René.

Valg af suppleanter: Erling Dissing (genvalg) og Tommy Nielsen (genvalg) er foreslået. Valgt med applaus.

8. Valg er revisor

Gunnar Væver (genvalg) er foreslået. Valgt med applaus.

9. Eventuelt

  • Aktivitetsudvalg savner opbakning og deltagelse fra medlemmerne til arrangementerne. Udvalget har nedlagt sig selv. Erling Dissing vil gerne fortsætte hvis andre melder sig. Kaj Hyldig og Tommy Nielsen melder sig. Kim Jensen Møller er bestyrelsens repræsentant i aktivitetsudvalget.
  • Aktivitetsudvalget har arrangeret foredrag og ølsmagning med Mogens Kristensen d. 28. februar. Der opfodres til opbakning til arrangementet.
  • Gravel. Kaj Trans gjorde reklame for den nye disciplin Gravel, som bedst kan beskrives som kørsel på grusveje. Der er lavet flere træningsture med efterfølgende socialt samvær med pølser og lign. Kaj og Christian Lauridsen vil arbejde på at lave et nyt Gravel udvalg.
  • Tur til Harzen. Mikael Aakmann og Peter Undall har arrangeret MTB og landevejstur til Harzen i Kr. Himmelfarts ferien. Klubben støtter med kr. 500,- pr. deltager.
  • Vestjysk MTB Cup. Frivillige søges til arrangementet sidst i februar 2019
  • Der takkes for den store hjælp til DCU XCO løbet
  • Per takkede Bjarne Smedegaard for den store indsats i bestyrelsen og ved øvrige arrangementer

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent: Kim Jensen Møller