Vedtægter for Morsø Cykel Klub

1.

Klubbens navn er Morsø Cykel Klub (Morsø CK) og den er hjemmehørende i Morsø Kommune.

2.

Klubbens formål er at øge interessen for cykelsport, ved sportslige og selskabelige arrangementer, og danne rammerne for et godt klubliv med alsidige klubaktiviteter og relevant informationsniveau.

Klubben er medlem af Dansk Cykel Union (DCU), og er forpligtet til at efterleve de gældende vedtægter for DCU.

3.

Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for cykelsport.

4.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent indbetales inden den 1. februar i hvert kalenderår.

Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december

5.

Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes i 1. kvartal. Generalforsamlingen afgør sager med simpelt flertal.  Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. Ønsket skal begrundes skriftligt. Beslutning kan tages med simpelt flertal, hvis halvdelen af medlemmerne er til stede.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske pr. mail og til dem, som ikke er registret i klubben med mailadresse skriftligt pr. brev. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har medlemmer, der har betalt kontingent samt æresmedlemmer.

6.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2 menige medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således, at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Revisor og suppleanter vælges hvert år.

7.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
  4. Årets MCK’er
  5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af revisor + revisorsuppleant.
  10. Evt.

8.

Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning og andre aktiver.

9.

Under klubtræning samt til løb, skal der køres med godkendt cykelhjelm, samt uden tribøjle. Der henstilles til at køre i klubtrøje.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. september 1991 samt generalforsamlingerne i nov. 2000, nov. 2007, nov. 2009, nov. 2010, jan 2012, feb. 2017 og jan. 2019

Skriv et svar